Hits: 4307

Call for expression of interest 11/2017

Повик за истакнување на интерес за стекнување акредитација 11/2017

Call for expression of interest for acquiring accreditation 11/2017 

The subject of the notice is to award accreditation of legal entities for continuing professional development (hereinafter: CPD) which is a continuous professional training in order to upgrade the theoretical and practical knowledge and skills for professional and efficient accounting activities in accordance with the Law on accounting matters (hereinafter: the Law).

Directorate-General grants accreditation with authorization of legal entities for CPD based on clearly defined criteria. Legal entities accredited to implement the continuous professional development of accountants and certified accountants members of the Institute of accountants and certified accountants of the Republic of Macedonia in the field of accounting, finance and taxes, will be implemented in accordance with the Annual Program for CPD of the Institute of accountants and certified accountants of the Republic of Macedonia.

Application procedure

The objective of this call for expressions of interest is to set up a list of external experts/legal entities to support the continuous professional development to be executed by the authorization set by the Law on accounting matters. Expressions of interest should be submitted by email at the following address: info@icc.mk

Information and documents to be provided

Interested parties should provide their full contact details.

The following documents should be submitted for expression of interest :

a)     Non Standard Letter for expression of interest (pdf format)

b)     Proof of payment of administrative fee for documentation /information for payment details will be received upon receipt of letter for expression of interest

Expiry date of this call for expressions of interest

This notice is valid up to 30 June 2017. Interested parties may submit an application and full documentation at any time prior to the last date of validity. Note: submitting a letter of interest for this call is not considered as submitted request for accreditation.

Documentation and Fee for accreditation

All entities subject to accreditation is necessary to present the required documents in original, and the same to submit on annual basis for renewal of accreditation. For acquiring / renewing the contract for accreditation is also subject to an annual fee of 28,000,oo denars for administration and accreditation. Only serious requests from legal entities that have submitted the necessary documentation in full will be reviewed. The accreditation of legal entities that do not submit a request for renewal with full documentation and an annual fee, ends at the date of expiry of the contract for accreditation.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Повик за истакнување на интерес за стекнување акредитација 11/2017

Предмет на повикот е доделување на акредитација на правни лица за вршење континуирано професионално усовршување (во натамошниот текст: КПУ) кое претставува постојано стручно усовршување со цел надградување на теоретските и практичните знаења и вештини заради професионално и ефикасно вршење на сметководствените работи во согласност со Законот за вршење на сметководствени работи (во натамошниот текст: Законот).

Генералниот директорат врши акредитација со овластување на правни лица за КПУ врз основа на прецизно определени критериуми. Правните лица акредитирани за спроведување на континуирано професионално усовршување на сметководителите и овластените сметководители членови на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија, од областа на сметководството, финансиите и даноците, ќе ги спроведуваат во согласност со Годишната Програма за КПУ на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија.

Процедура за аплицирање

Целта на овој повик за изразување интерес е да се формира листа на надворешни експерти/правни лица за вршење континуирано професионално усовршување да во согласност со Законот за вршење на сметководствени работи. Писмата за изразување на интерес потребно е да се достават по пошта на следнава адреса: info@icc.mk

Информации и документи кои треба да се достават

Заинтересираните страни треба да достават целосни контакт детали.

За изразување интерес потребно е да се достават следните документи:

a) Нестандардно писмо за изразување на интерес (PDF формат)

б) доказ за уплата на административната такса за документација / информации за плаќање ќе бидат доставени по добивање на писмото за изразување интерес

Рок на важност на овој повик за изразување интерес

Ова известување е со важност до 30 јуни 2017 година Заинтересираните страни можат да поднесат барање и целосна документација во секое време пред последниот датум на важност. Напомена: доставување на писмо на интерес по овој повик не се смета за доставување на барање за акредитација.

Документација и надомест за акредитација

Сите правни лица кои ќе се стекнат со акредитација потребно е да ја презентираат потребната документација во оригинал и истата да ја доставуваат годишно за обновување на стекнатата акредитацијата. Акредитацијата ја стекнуваат/обновуваат согласно договорот со годишен надомест од 28.000,оо денари за администрирање и акредитација. Единствено сериозни барања на правни лица кои ја доставиле потребната документација во целост ќе бидат разгледувани. На правните лица кои нема да достават барање за продолжување/обновување на акредитација со потполна документација и доказ за годишен надомест, истата им завршува со денот на истек на договорот за акредитација.